Phân tích từ/cụm từ trong câu

Ba sản phẩm SP8.2, SP8.3, SP8.4 được tích hợp để thực hiện một chuỗi các quá trình phân tích một đoạn văn bản tiếng Việt, bao gồm: tách câu, phân đoạn từ trong mỗi câu, xác định từ loại cho từng từ trong mỗi câu và xác định các cụm từ trong câu.

Xin mời nhập vào một đoạn văn bản:


© Đề tài KC01.01/06-10 "Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lí tiếng nói và văn bản tiếng Việt" (VLSP)
Đề tài thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước KC01/06-10.
Chủ trì nhánh đề tài "Xử lí văn bản tiếng Việt": GS. Hồ Tú Bảo.
© Ghi rõ nguồn "Đề tài VLSP" khi bạn trích dẫn hoặc sử dụng lại thông tin từ website này.